Seminar


EU Direktiva o razmjeni obavijesti o isplatama kamata

Tema seminara

Europsko zakonodavstvo: obveza financijskih institucija o obavještavanju Porezne uprave o isplatama kamata i drugih primitaka građanima EU, koji su rezidenti u drugoj državi članici.

Seminar je namjenjen

Bankama, fondovima, osiguravajućim društvima i drugim sudionicima na financijskom tržištu koje pristupanjem RH u članstvo EU stječu obvezu pružanja obavijesti Poreznoj upravi o isplatama kamata i drugih primitaka po osnovu ulaganja građanima neke druge države članice EU.

Cilj seminara

Upoznati potencijalne isplatitelje kamata i ostalih primitaka po osnovi ulaganja, o obvezama koje ih očekuju stupanjem RH u članstvo EU.

EU Direktiva 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od ulaganja isplaćenog u obliku kamata fizičkim osobama

U Europskoj Uniji od 01.07.2005. godine u primjeni je propis (Direktiva) koji se primjenjuje u cijeloj EU, a odnosi se na obvezu isplatitelja (banke, fondovi i dr.) da obavijesti porezno tijelo svoje države o isplatama kamata građanima druge države članice EU.


Direktiva se odnosi na različite tipove primitaka od ulaganja (ili štednje) koji imaju obilježje kamate, a koju ostvaruju isključivo fizičke osobe, i ne odnosi se na kamate koje ostvaruju (primaju) trgovačka društva.


Direktiva se primjenjuje na sve države članice EU ali i na nove države koje će pristupiti u članstvo EU i koje su dužne primjenjivati odredbe Direktive glede razmjene obavijesti od dana pristupanja u članstvo.

Neke od tema o kojima je bilo riječi

Predavač na seminaru

mr.sc. Dubravka Sekulić-Grgić,

član pregovaračke radne skupine za pristupanje Europskoj Uniji za područje poreza

Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Zagreb, 10.travnja 2008. u 9:30 sati

Novinarski dom (Klub dvorana)

Perkovčeva 2